Prihlásenie
facebook

spoj

Prihlasovacie meno - E-mail

Heslo Zabudnuté heslo

Nemáte ešte účet?
Registrujte sa

Budete mať prehľad o stave svojej objednávky.

Za nazbierané body získáte zľavy na ďalší nákup.

O akciách a súťažiach sa dozviete ako prvý

Mnoho ďalších výhod

phone 02 38 111 333 ( PO - PI 8:00 - 16:00 )
nakupný košík 0 Košík Položiek: 0 | 0 €
Momentálne je Váš nákupný košík prázdny.

Reklamačný poriadok

(platný od 23.6. 2015)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti GOLD & CREDIT, s. r. o.,  so sídlom Kamerhofská 8, 969 00 Banská Štiavnica, IČO: 44128886, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Vložka č. 18331/S, (ďalej len „Predávajúci") a zákazníka (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru a tiež práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

1.2 Zaškrtnutím políčka pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom predávajúceho, porozumel jeho obsahu a v celom rozsahu s ním súhlasí. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na portáli www.najzlato.sk a tiež v sídle Predávajúceho.

1.3 Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.najzlato.sk upravuje § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb.

1.4 Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru zakúpeného na www.najzlato.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Článok II
Kontrola tovaru pri preberaní

2.1 Kupujúci je povinný prevzatý tovar ihneď skontrolovať. Pokiaľ tak neurobí, môže si uplatniť nároky z vád zistených pri prehliadke len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

2.2 Ďalej je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. Ak sa poškodenie zistí, je potrebné spísať tzv. „škodový zápis“ s kuriérskou službou a následne kontaktovať predávajúceho na email: info@najzlato.sk. V prípade nespísania škodového zápisu znáša kupujúci dôkazné bremeno spojené s preukázaním poškodenia tovaru pred jeho ddoručením.

Článok III
Reklamačný/výmenný formulár

Kupujúci vyplní REKLA­MAČNÝ/VÝMENNÝ FORMULÁR (ďalej len „Formulár") v týchto prípadoch: 

3.1 Od­stúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prebratia tovaru. V prípade, ak je tovar kompletný vrátane pôvodného obalu, nepoškodený (s originálnymi visačkami) a nenesie žiadne známky používania, predlžuje predávajúci vyššie uvedenú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru na tridsať kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle.

3.2 Vrátenie tovaru, ktorý si kupujúci neobjednal a bol odoslaný chybne. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prevzal nezodpovedá tomu, čo si objednal má právo vrátiť tovar Predávajúcemu opäť maximálne do 30 dní od prevzatia tovaru. Kupujúci v danom prípade neuhrádza manipulačný poplatok ani poštovné na vrátenie tovaru. Tieto náklady v plnej výške znáša Predávajúci.

3.3 Výmena tovaru v dôsledku nevyhovujúcej veľkosti, farby, či iných parametrov. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý prebral mu nesedí z hľadiska nevyhovujúcej veľkosti či farby, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby alebo inej veľkosti, max. do 30 dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Tovar, ktorý Kupujúci vracia však musí byť nepoškodený a nesmie javiť žiadne známky nosenia a používania. Ku­pujúci neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy, uhrádza iba poštovné, za ktoré tovar predávajúcemu odošle. Predávajúci dodá zamenený tovar Kupujúcemu do 14 dní odo dňa obdržania vyplneného Formulára s dodacím listom a tovarom Predávajúcim. Uplatnenie nároku na výmenu závisí od momentálnej skladovej dispozícii Predávajúceho. V opačnom prípade sa postupuje podľa kroku 3.1, ako pri odstúpení od zmluvy. V prípade výmeny tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti hradí Kupujúci náklady vzniknuté s poslaním tovaru Predávajúcemu a naopak.

3.4 Uplatnenie práva vyplývajúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru – reklamácia. (postup bližšie vyšpecifikovaný v článku IV – Reklamácia tovaru

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu so zaslaným tovarom doklad o vybavení reklamácie.

Článok IV
Reklamácia tovaru

4.1 Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

- doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe. 

4.2 Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu jeho vlastností, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu.

4.3 Za odstrániteľnú vadu sa považuje také poškodenie, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť predmetného tovaru. V tomto prípade chybu odstraňuje Predávajúci na vlastné náklady.

4.4 Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo by jej odstránenie bolo príliš nákladné v porovnaní s cenou tovaru. V takomto prípade má Kupujúci právo: požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (ak to dovoľuje stav zásob) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.5 Ak je reklamácia vybavená formou výmeny tovaru, záručná doba tohto tovaru začne plynúť od prevzatia nového tovaru kupujúcim.

4.6 Adresa na vrátenie tovaru je: GOLD & CREDIT, s. r. o., A. Dubčeka 389, (záložňa MERCIUS) , 965 01 Žiar nad Hronom.

Článok V

Sankcie za neprevzatie tovaru:

UPOZORNENIE : V zmysle obchodných podmienok a podľa § 614 ako aj § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, Občianskeho zákonníka je kupujúci povinný prevziať vec /dobierku/ pri dodaní v čo najkratšom čase. Škodu vzniknutú neprebratím zásielky budeme v súlade s legislatívou Slovenskej republiky vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. 

Článok VI
Záručné podmienky a záručná lehota

5.1 Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Vady tovaru a nároky z tohto vyplývajúce musia byť uplatnené Kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej doby v plnom rozsahu zaniká právo na uplatnenie reklamácie. 

5.1 a) Záručná doba 24 mesiacov sa pri šnúrkových prevedeniach náramkov vzťahuje len na zlaté ozdoby náramku, nie na samotnú šnúrku. 

5.2 Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci. Na účely uplatnenia záruky slúži Dodací list, ktorý slúži zároveň ako záručný list.

Článok VII
Záverečné ustanovenia

6.1 Jediná kontaktná e-mailová adresa predávajúceho je: info@najzlato.sk. Všetky Formuláre musia teda byť zaslané na túto adresu.

6.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny či doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na webe: www.najzlato.sk.

besteron
Hore